โรงเรียนวัดเชิงเลน ตั้งอยู่ที่ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง
มีครู 10 คน นักเรียน 225 คน

Advertisements